โรงเรียนบ้านหนองบัว
หมู่ที่ 8 ถนนบ่อล้อ-ลำทับ บ้านหนองบัว  ตำบลหนองบัว   อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง 92160
เบอร์โทรศัพท์ 0899089312
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
โรงเรียนบ้านหนองบัว มุ่งจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข