โรงเรียนบ้านหนองบัว
หมู่ที่ 8 ถนนบ่อล้อ-ลำทับ บ้านหนองบัว  ตำบลหนองบัว   อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง 92160
เบอร์โทรศัพท์ 0899089312
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
1. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีความสำนึกในความเป็นไทย มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 2. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
 3. ส่งเสริมประสิทธิภาพและพัฒนาวิชาการ ให้มีความเข้มแข็ง และสนับสนุนให้มีเครือข่ายวิชาชีพที่หลากหลาย
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ และกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ