โรงเรียนบ้านหนองบัว
หมู่ที่ 8 ถนนบ่อล้อ-ลำทับ บ้านหนองบัว  ตำบลหนองบัว   อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง 92160
เบอร์โทรศัพท์ 0899089312
คณะครูและบุคลากร

นายกมล เหมือนจิตต์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายรพินทร์ ไชยสงคราม
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสนทยา หัทยานนท์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวคณิตศาสตร์ ขวัญดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางหนึ่งหทัย รัตนพันธ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางศิริมา ดำสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นายยุธทนา ศรีสงคราม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นายสุริยพงษ์ ตำปาน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางกาญจนา ทิพย์รองพล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวขนิษฐา สอนเสนา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นายนิสิต ไชยรัตน์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวจิราวรรณ ทองส่งโสม
บุคลากรวิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสุภัสสร สังขโชติ
ธุรการ